regulamin4steps - Klub Fitness UP

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW
ZODIAK GYM SP. Z O.O.

 1. DEFINICJE
  1. ZODIAK GYM” – ZODIAK GYM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000144940.
  2. „Klub” – obiekt sportowo-rekreacyjny wyposażony w urządzenia treningowe prowadzony przez ZODIAK GYM, składający się z Działu Obsługi Klienta, Sali Treningowej, Szatni oraz, opcjonalnie, z Solarium, do którego dostęp regulowany jest osobno;
  3. „Przedstawiciele Klubu” – osoby fizyczne ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako uprawnione do reprezentowania ZODIAK GYM, upoważnieni pracownicy ZODIAK GYM oraz upoważnione osoby współpracujące z ZODIAK GYM w oparciu o umowy cywilnoprawne;
  4. „Klubowicz” – osoba fizyczna, która zawarła Umowę albo osoba fizyczna, która wykonuje prawa z Umowy zawartej przez ZODIAK GYM z przedsiębiorcą;
  5. „Beneficjent Systemu Zewnętrznego” – osoba fizyczna uprawniona do korzystania z usług oferowanych przez Klub w związku z posiadaniem karty systemów zewnętrznych, z którymi ZODIAK GYM zawarł umowę o współpracy;
  6. „Umowa”- umowa zawarta z ZODIAK GYM przyznająca prawo do korzystania z Klubu na zasadach określonych w Regulaminie;
  7. „Regulamin” – niniejszy wzorzec umowy stanowiący załącznik do Umowy;
  8. „Karta” – dokument z numerem Umowy uprawniający do wejścia na teren Sali Treningowej Klubu oraz Solarium Klubu;
  9. „Identyfikacja Biometryczna” – sposób weryfikacji Klubowicza jako uprawnionego do wejścia na teren Sali Treningowej Klubu oraz Solarium Klubu polegający na jego identyfikacji przy pomocy urządzenia rozpoznającego dane biometryczne w postaci odcisku palca.
  10. Strefa klienta – indywidualne, internetowe konto Klienta dostępne tylko po zalogowaniu się do indywidualnego profilu Klienta za pośrednictwem strony http://4-steps.pl/ służące do przechowywania danych o Umowie Klienta oraz do zarządzania przez Klienta usługami oferowanymi przez Klub;
 2. ZASADY UCZESTNICTW
  1. Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Klubu musi spełnić następujące warunki:
   1. zapoznać się z warunkami przedstawionymi w Regulaminie i zaakceptować je
   2. uiszczać opłaty w wysokości i terminach wskazanych w Umowie.
  2. Klubowiczem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Osoba małoletnia, która ukończyła lat 16, może zostać Klubowiczem za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych wyrażona musi być na piśmie.
  4. Powyższe uprawnienie nie dotyczy Solarium Klubu, z którego korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
  5. Klubowiczami mogą być jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Klubie. Przedstawiciele Klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywanych ćwiczeń fizycznych, Klubowicz przed przystąpieniem do nich powinien zasięgnąć porady medycznej.
  6. Klubowicz zawierając Umowę i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż jego stan zdrowia umożliwia mu uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w Klubie.
  7. Beneficjent Systemu Zewnętrznego musi spełniać warunki określone w ust. 5 niniejszego Rozdziału, a nadto, przed rozpoczęciem korzystania z Klubu, zaakceptować niniejszy Regulamin.
  8. Wstęp na teren Sali Treningowej Klubu lub Solarium Klubu jest możliwy dopiero po uregulowaniu wszystkich opłat.
  9. Osoba zainteresowana zawarciem Umowy może, za zgodą Przedstawiciela Klubu, jednorazowo skorzystać nieodpłatnie z Sali Treningowej Klubu przez 1 dzień – „Freepass”. Osoba korzystająca z usługi Freepass jest zobowiązana przestrzegać zapisów Regulaminu Klubu.
  10. Rozpoczęcie korzystania z Klubu wymaga podpisania Umowy oraz uiszczenia wstępnej, bezzwrotnej opłaty, a następnie opłat miesięcznych w terminie i wysokości określonych w Umowie, które są wnoszone przez Klubowicza przy użyciu jednej z następujących metod płatności:
   1. przy użyciu karty kredytowej albo debetowej posiadającej funkcję dokonywania płatności internetowych poprzez upoważnienie ZODIAK GYM do cyklicznego obciążenia odpowiednio karty kredytowej albo debetowej Klubowicza, kwotą stanowiącą należność z tytułu opłaty miesięcznej;
   2. płatności kartą w Dziale Obsługi Klienta Klubu;
  11. ZODIAK GYM zastrzega, że dostępność metod płatności, o których mowa w ustępie poprzedzającym może różnić się w przypadku poszczególnych Klubów. Opłata miesięczna uiszczana jest z góry za dany okres rozliczeniowy.
  12. W przypadku, w którym próba obciążenia kwotą należną z tytułu opłaty miesięcznej karty kredytowej albo debetowej wskazanej przez Klubowicza będzie bezskuteczna, Klub trzykrotnie podejmie próbę obciążenia rachunku należną kwotą.
  13. W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje polecenia zapłaty będą realizowane w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po dacie płatności. Klubowicz zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku bankowym, tak aby w terminie realizacji płatności na jego rachunku znajdowała się niezbędna do opłacenia należności kwota
  14. Klubowicz zobowiązany jest do poinformowania Przedstawiciela Klubu oraz do ustalenia z nim innego sposobu realizacji płatności, w przypadku gdy:
   1. odwołał udzieloną uprzednio skutecznie w swoim banku zgodę na obciążanie rachunku,
   2. środki na rachunku bankowym nie wystarczają na pokrycie kwoty obciążenia,
   3. rachunek bankowy został zamknięty,
   4. Klubowicz zmienił w swoim banku dane
   5. próby obciążenia rachunku Klubowicza przez ZODIAK GYM okazały się bezskuteczne.
  15. Klubowicz, który nie uiści opłaty miesięcznej, traci prawo do korzystania z Klubu.
  16. W przypadku dokonania przez Klubowicza płatności, zaliczana jest ona na poczet najstarszej wymagalnej należności, a uchylenie zamrożenia Umowy nastąpi wyłącznie w przypadku uiszczenia należności z bieżącą opłatą miesięczną włącznie
  17. W przypadku braku zapłaty i powstania zaległości po stronie Klubowicza, ZODIAK GYM ma prawo do cedowania wierzytelności na osoby trzecie
  18. W przypadku zaległości w płatności opłat miesięcznych przez Klubowicza, który zawarł Umowę na czas nieokreślony, ZODIAK GYM może wypowiedzieć Umowę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia, po bezskutecznej windykacji 6 opłat miesięcznych
  19. Klubowicz, który zapłacił opłatę miesięczną za bieżący miesiąc, raz w roku kalendarzowym, uprawniony jest do bezterminowego zamrożenia Umowy („Zamrożenie Umowy”). W trakcie Zamrożenia Umowy Klubowicz nie może korzystać z Klubu.
  20. Zamrożenie Umowy następuje na zgłoszony Przedstawicielowi Klubu wniosek Klubowicza. Okres Zamrożenia Umowy biegnie od pierwszego dnia miesiąca rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia.
  21. W okresie Zamrożenia Umowy, Klubowicz zobowiązany jest do ponoszenia opłaty miesięcznej w wysokości 19,90 zł.
  22. Klubowicz, celem zakończenia okresu Zamrożenia Umowy, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Przedstawicielowi Klubu najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca rozliczeniowego.
  23. Warunkiem wejścia do Sali Treningowej Klubu oraz Solarium Klubu jest okazanie w Dziale Obsługi Klienta Klubu Karty albo uwierzytelnienie Klubowicza poprzez Identyfikację Biometryczną.
  24. Karta nie może być udostępniana osobom trzecim.
  25. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia Karty, Klubowiczowi zostaje wydana nowa Karta po dokonaniu przez Klubowicza w Dziale Obsługi Klienta Klubu płatności na kwotę 50,00 zł tytułem kosztów wydania nowej Karty.
  26. W przypadku gdy szafki odzieżowe w Szatni Klubu są zamykane na kłódki, Klubowicz zobowiązany jest do posiadania własnej kłódki.
  27. Klubowicz jest zobowiązany po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu opróżnić szafkę i zabrać swoją kłódkę. Jeżeli w danym dniu po zamknięciu Klubu jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta, dwóch Przedstawicieli Klubu komisyjnie otwiera szafkę, sporządza protokół zawierający listę rzeczy pozostawionych w szafce, które następnie przechowuje w Dziale Obsługi Klienta Klubu przez okres 7 dni. Po upływie 7 dni zawartość szafki uznana zostaje za rzeczy porzucone w rozumieniu przepisu art. 180 kodeksu cywilnego i dowolnie rozdysponowana przez ZODIAK GYM. Klubowiczowi odszkodowanie za przeciętą kłódkę nie przysługuje.
 3. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KLUB Klub oferuje następujące usługi („Usługi Klubu”):
  1. PODSTAWOWE: strefa cardio, strefa funkcjonalna
  2. DODATKOWE: zajęcia grupowe według grafiku zajęć. Klub może zmienić zakres świadczonych usług w dowolnym czasie. Zakres usług zależy od rodzaju wybranego karnetu.
 4. PRZEPISY PORZĄDKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE
  1. Z usług Klubu można korzystać we wszystkie dni otwarcia Klubu, w godzinach otwarcia Klubu
  2. Klubowicz może korzystać z urządzeń, które nie są wykorzystywane aktualnie przez innego Klubowicza.
  3. ZODIAK GYM zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu w święta kościelne lub państwowe.
  4. O fakcie zamknięcia Klubu w sytuacji opisanej w ustępie poprzedzającym, Klubowicze będą poinformowani z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
  5. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Klubowiczów z 7-dniowym wyprzedzeniem, poprzez pocztę elektroniczną.
  6. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu, Klubowicz jest zobowiązany korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez Przedstawicieli Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji.
  7. Jeżeli Klubowicz nie stosuje się do poleceń Przedstawiciela Klubu lub instrukcji, może zostać zobowiązany przez Przedstawiciela Klubu do jego natychmiastowego opuszczenia.
  8. W przypadku uporczywego naruszania poleceń Przedstawiciela Klubu bądź instrukcji, ZODIAK GYM może wypowiedzieć Umowę natychmiastowo.
  9. Klubowicze ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich na terenie Klubu.
  10. Klubowicz korzysta z Usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z Usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez infrastrukturę Klubu lub Przedstawicieli Klubu w sposób zawiniony.
  11. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać 3 osób.
  12. W przypadku zajęć grupowych z instruktorem, Klubowicz jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
  13. W odniesieniu do zajęć grupowych z instruktorem, ZODIAK GYM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasady wcześniejszego dokonywania zapisu przez Klubowicza na takie zajęcia. Osoba, która zapisała się na zajęcia, a z różnych przyczyn nie może na nie dotrzeć, zobowiązana jest do odwołania rezerwacji. W innym przypadku Klub zastrzega sobie prawo do zaliczenia rezerwacji na poczet wejść, które Klubowicz posiada w ramach swojego karnetu wejściowego lub nałożenia czasowego ograniczenia w możliwości swobodnego zapisu na zajęcia w przypadku posiadania przez Klubowicza karnetu OPEN.
  14. Klubowicz uprawniony jest do przyprowadzenia na zajęcia, w których uczestniczy, dziecka lub dzieci do lat 10.
  15. Każde dziecko, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zobowiązane jest do cichego i kulturalnego zachowania, a nadto do przebywania w trakcie zajęć w miejscu specjalnie wyznaczonym, aby mogło pozostawać w zasięgu wzroku Klubowicza, który je przyprowadził.
  16. ZODIAK GYM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzone przez dziecko mienie, a także zdrowie i życie dziecka pozostającego w trakcie zajęć pod wyłączną opieką Klubowicza, który je przyprowadził.
  17. Ze względu na kubaturę pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia, ZODIAK GYM zastrzega sobie prawo do odmowy wejścia dziecka na zajęcia razem z Klubowiczem.
  18. Klubowicze zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym w szczególności zakrytego obuwia sportowego i koszulki sportowej.
  19. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków.
  20. Klubowicze są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie, oraz niezakłócania innym Klubowiczom możliwości korzystania z usług Klubu.
  21. Konsumpcja jest dozwolona wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
  22. Klubowicz jest zobowiązany opuścić Salę Treningową Klubu oraz Solarium Klubu na 15 minut przed zamknięciem Klubu. Szatnie oraz przebieralnie będą czynne do czasu zamknięcia Klubu.
  23. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klubowiczów w Sali Treningowej Klubu ani Solarium Klubu. W przypadku szatni z szafkami zabezpieczanymi własnymi kłódkami Klubowiczów, Klubowicz ponosi odpowiedzialność utraty lub zniszczenia rzeczy.
  24. ZODIAK GYM zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu Klubu. Kamery zainstalowane są jedynie w celach bezpieczeństwa i w celach dowodowych, a nagrania monitoringu mogą stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności Klubowiczów, naruszających przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu. Jednocześnie ZODIAK GYM oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności Klubowiczów, a obrazy z kamer przeglądane mogą być wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
  25. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.
  26. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.
  27. Klubowicze zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. Pisma wysyłane na podane adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
  28. Klub jest uprawniony do wprowadzania zmiany niniejszego Regulamin oraz cennika klubu, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie stosownej informacji na ten temat w Dziale Obsługi Klienta Klubu oraz jej przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. KARNET I WYPOWIEDZENIA UMÓW
  1. Klub może oferować Klubowiczom następujące typy karnetów („Karnet”):
   1. K. Bezterminowy 179 zł (Open) – zapewnia nieograniczony dostęp do Usług Klubu, w godzinach otwarcia Klubu przez 7 dni w tygodniu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, płatność następuje poprzez obciążenie karty kredytowej albo debetowej Klubowicza opłatą miesięczną w wysokości 179,90 zł;
   2. K. Bezterminowy 139 zł (12 wejść) – zapewnia dostęp do Usług Klubu w godzinach otwarcia Klubu przez 7 dni z ograniczeniem w ilości 12. wejść na miesiąc. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, płatność następuje poprzez obciążenie karty kredytowej albo debetowej Klubowicza opłatą miesięczną w wysokości 139,90 zł;
   3. K. Bezterminowy 119 zł (8 wejść) – zapewnia dostęp do Usług Klubu w godzinach otwarcia Klubu przez 7 dni z ograniczeniem w ilości 8. wejść na miesiąc. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, płatność następuje poprzez obciążenie karty kredytowej albo debetowej Klubowicza opłatą miesięczną w wysokości 119,90 zł;
   4. K. Bezterminowy 89 zł (Open godziny poranne) – zapewnia dostęp do Usług Klubu w godzinach porannych otwarcia Klubu przez 7 dni i bez możliwości korzystania z zajęć grupowych w godzinach popołudniowych. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, płatność następuje poprzez obciążenie karty kredytowej albo debetowej Klubowicza opłatą miesięczną w wysokości 89,90 zł;
   5. 4 Steps pośrednicy (systemy zewnętrzne)– zapewnia nieograniczony dostęp do Usług Klubu w godzinach otwarcia Klubu przez 7 dni w tygodniu Beneficjentom Systemu Zewnętrznego. Płatność następuje do systemu zewnętrznego, z którym ZODIAK GYM zawarł umowę o współpracy.
   6. K. Okresowy 3 Miesiące zapewnia nieograniczony dostęp do Usług Klubu w godzinach otwarcia Klubu przez 7 dni w tygodniu z ograniczeniem w ilości 12. wejść na miesiąc. Umowa zawierana jest na czas określony – 3 miesięcy. Płatność opłaty całkowitej w wysokości 399,90 zł następuje z góry, w chwili zawarcia Umowy;
   7. K. Wejście jednorazowe – zapewnia jednorazowe, nieograniczone czasowo wejście do Klubu za opłatą w wysokości 30,00 zł;
  2. Klubowicz przy zakupie Karnetu zobowiązany jest do zapłaty opłaty wpisowej w wysokości 49 zł. Opłata nie jest naliczana w przypadku karnetów K. Wejście jednorazowe i 4 Steps pośrednicy.
  3. Klubowicz może zakupić Karnet również w ramach specjalnej akcji sprzedażowej, jeżeli jest dostępna na stronie internetowej Klubu („Przedsprzedaż”). Warunki zawarcia Umowy w przypadku Przedsprzedaży każdorazowo określane są indywidualnie, na potrzeby konkretnej akcji.
  4. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia Umowy. Przy wypowiadaniu umowy Klubowicz zobowiązany jest zdać kartę członkowską.
  5. Umowy zawierane poza Klubem, do którego jest przypisany Klubowicz, mogą zostać rozwiązane przez Klubowicza w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Wówczas nastąpi również zwrot wpłaconych przez Klubowicza środków pieniężnych takich jak opłata wpisowa i pierwsza pobrana opłata za Karnet.
  6. Odstąpienie od Umowy może zostać złożone na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).
  7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klubowicza, który złożył oświadczenie o żądaniu świadczenia na jego rzecz usług wynikających z Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej, Klubowicz zobowiązany będzie do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 6. SKARGI I REKLAMACJE
  1. Klubowicz może złożyć skargę lub reklamację w Dziale Obsługi Klienta Klubu w przypadku niezadowolenia z jakości lub nienależytego wykonania usług. Formą składania skarg i reklamacji jest forma pisemna. Elementami niezbędnymi do przyjęcia zgłoszenia są: imię i nazwisko Klubowicza, adres korespondencyjny, podpis Klubowicza oraz opis przedmiotu skargi lub reklamacji.
  2. ZODIAK GYM udziela pisemnej odpowiedzi na skargę lub reklamację w terminie 14 dni.
  3. Klubowicz posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, alternatywnych metod rozstrzygania sporów, może także zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klubowicz może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klubowicz może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Klubowiczów jest ZODIAK GYM.
  2. Dane osobowe Klubowiczów są przetwarzanie przez ZODIAK GYM zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
  3. Dane osobowe Klubowiczów, są przetwarzane przez ZODIAK GYM wyłącznie w celu realizacji Umowy, o ile nie wyrażą oni odrębnej zgody na przetwarzanie danych w innych celach.
  4. ZODIAK GYM wypełnia w stosunku do Uczestników obowiązek informacyjny, o którym mowa, w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, podczas pozyskiwania od nich danych osobowych.
  5. W przypadku stosowania w Klubie Identyfikacji Biometrycznej, dane biometryczne w postaci odcisku palca odbierane są od Klubowiczów dopiero po wyrażeniu przez nich zgody na przetwarzanie tego rodzaju danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy.
 8. UWAGI KOŃCOWE
  1. W zakresie nieuregulowanym Umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
  2. Do karnetów zakupionych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu nie stosuje się postanowień Rozdziału V Regulaminu.
  3. ZODIAK GYM zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
  4. W przypadku wydania Karty, podlega ona zwrotowi po zakończeniu trwania Umowy w terminie 7 dni. W przypadku braku zwrotu Karty do Działu Obsługi Klienta Klubu we wskazanym terminie, ZODIAK GYM obciąży Klienta opłatą w wysokości 50,00 zł.
  5. Rozwiązanie umowy przez Klubowicza, powinno nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Dziale Obsługi Klienta Klubu lub listownie na adres Klubu.
  6. Klubowicz wyraża zgodę na:
   1. zmianę Spółki świadczącej usługi fitness w Klubie w ramach podpisanej umowy w danej lokalizacji;
   2. zmiana podmiotu nie wymaga konieczności podpisania nowej umowy. Klubowicz wyraża zgodę na cesję umowy.