REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ UP_ETC i Maxi Fun - Klub Fitness UP

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJUP i MAXI FUN”

 1. DEFINICJE
 1. UP” – UP TO YOU spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000835461
 2. MAXI FUN” – Rodzinne Centrum Rozrywki zlokalizowane pod adresem: ul. Różana 10, 62-020 Swarzędz i prowadzone przez MARTIN GROUP spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 71, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000601545
 3. OFERTA” – oferta specjalne „UP i MAXI FUN”;
 4. REGULAMIN” – niniejszy Regulamin oferty specjalnej „UP i MAXI FUN”;
 5. KARNET” – karnet UP uprawniający do świadczeń w klubie UP ETC, na warunkach określonych w ust. III niniejszego Regulaminu;
 6. UMOWA” – umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem a UP, uprawniająca do korzystania z klubów UP ETC oraz MAXI FUN;
 7. UCZESTNIK” – osoby, które spełnią warunki opisane w ustępie III pkt. 1.
 8. UP ETC” – klub fitness prowadzony przez UP pod adresem: ul. Poznańska 6, 62-020 Swarzędz
 1. CZAS OFERTY SPECJALNEJ

Oferta specjalna trwa od 1 października 2022 r. do odwołania.

 1. WARUNKI OFERTY SPECJALNEJ
 1. Oferta uprawnia do nabycia Karnetu elastycznego i zawarcia Umowy na czas nieokreślony lub karnetu premium na czas określony 12 miesięcy w klubie UP ETC w obniżonej o 10% cenie. Jednocześnie zobowiązuje to klienta do zakupu karnetu dla dziecka upoważniającego do 8 wejść do centrum rozrywki MAXI FUN na 2 godziny w cenie 1 godziny. Zakup karnetu dla dziecka dokonywany jest w siedzibie organizatora, którym jest Maxi Fun przy ulicy Różana 10, 62-020 Swarzędz.
 2. Podczas zakupu oferty specjalnej, uczestnicy otrzymują specjalne wizytówki Karnet Sportowej Rodziny, na których przy wejściu do klubu i sali zabaw otrzymuje się specjalną pieczątkę z datą i podpisem pracownika.
 3. Karnet Sportowej Rodziny dotyczy jednego dziecka. W przypadku większej ilości dzieci Klient korzysta z odpowiedniej ilości karnetów.
 4. Z oferty można skorzystać wyłącznie jednocześnie. Rodzic przyprowadza dziecko do sali zabaw i w czasie zabawy dziecka, korzysta z usług siłowni UP ETC.
 5. Podczas korzystania z usług siłowni UP ETC, dzieci w MAXI FUN pozostają pod opieką animatorek.
 6. Po upływie okresu 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od daty zawarcia Umowy na czas określony tj. karnet UP Premium, miesięczna kwota wynagrodzenia w ramach Umowy wynosić będzie 149,00 zł. (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych).
 7. Umowa, która zawierana jest na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego okresy wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 8. Karnet do UP ETC uprawnia do:
 1. nieograniczonej liczby wejść do klubów UP ETC i korzystania ze sprzętu marek premium oraz z bezpłatnego parkingu;
 2. dostęp do zajęć grupowych
 3. Możliwość konsultacji z fizjoterapeutą za 149,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych).
 4. darmowy dostęp do sauny w klubie UP ETC
 5. skorzystania z opieki Trenera Personalnego zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zakupu pakietów;
 6. Karnet do MAXI FUN uprawnia do pozostawienia dziecka pod opieką MAXI FUN wyłącznie podczas korzystania z usług UP ETC. Warunkiem pozostawienia dziecka w kolejnym terminie jest okazanie potwierdzenia skorzystania z usług UP ETC w poprzednim terminie. W przypadku braku takiego potwierdzenia MAXI FUN może odmówić przyjęcia dziecka i rozliczyć usługę wg obowiązującego cennika.
 1. DANE OSOBOWE
 1. UP i MAXI FUN informują, że są administratorami danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Oferty i świadczenia usług objętych Umową.
 2. W związku z realizacją Oferty UP i MAXI FUN przetwarzają następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu Uczestnika oraz imię i nazwisko dziecka.
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w Ofercie specjalnej, w tym w związku z wykonywaniem praw lub obowiązków Uczestników, a po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym.
 4. Na podstawie niniejszego regulaminu dane osobowe Uczestników (w zakresie wskazanym w ust. 2 powyżej) będą przetwarzane w czasie trwania Oferty, w celu związanym z przystąpieniem do niej, wykonania praw i obowiązków związanych z Ofertą, a następnie w okresie archiwizacji osoba, której podane dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu do nich, może je zmieniać w przypadku, gdy są nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością i może żądać zaprzestania ich przetwarzania.
 5. Uprawnienia Uczestników i pozostałe informacje wymagane przepisami prawa o danych osobowych zostały podane Uczestnikowi w odrębnej informacji dot. danych osobowych, która jest udzielana każdemu klientowi UP, dostępnej na stronie internetowej UP: http://www.up-fit.pl.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA
 2. W przypadku, gdy Uczestnik wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług lub skorzystał z oferty UP w ramach Umowy przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń do chwili, w której otrzymaliśmy oświadczenie o odstąpieniu. O wysokości tej Uczestnik zostanie poinformowany w odrębnej korespondencji.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin znajduje się w klubach UP ETC oraz UP MAXI FUN.
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Oferty. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 3. Uczestnik, który przystępuje do Oferty akceptuje treść Regulaminu.
 4. UP oświadcza, że Oferta nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Oferty mogą być rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postepowania cywilnego.