Regulamin akcji "MEGA DEAL OSOWA” - Klub Fitness UP

REGULAMIN PROMOCJI

„MEGA DEAL OSOWA”
z dnia 06.03.2023 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „MEGA DEAL OSOWA”, zwanej dalej „Promocją” jest UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie,
adres: ul. Rynkowa 58, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940 , zwane dalej „Organizatorem”.
2. Promocja obowiązuje w okresie od 06.03.2023 r. do 30.04.2023 r.
3. Promocja dotyczy następujących klubów fitness prowadzonych przez Organizatora: UP GDAŃSK OSOWA.
4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Promocji i określa prawa i obowiązki osób chcących skorzystać z Promocji.

§ 2. Zasady Uczestnictwa


1. Z Promocji może skorzystać każda osoba pełnoletnia lub osoba od 16 roku życia za pisemną zgodą opiekuna ustawowego, która nie jest w chwili obecnej klubowiczem Klubu UP prowadzonego przez Organizatora, była klubowiczem w przeszłości, korzystała z opcji freepass, nie posiada usługi wykupionej pod innym adresem email oraz nie posiada zaległości na usłudze, dalej zwana „Uczestnikiem”.

§ 3. Zasady promocji


1. W ramach Promocji „MEGA DEAL OSOWA” określa się poniższe zasady:
2. Promocja trwa w dniach od 06.03.2023r. do dnia 30.04.2023r.
3. Z promocji można skorzystać przy zakupie karnetu UP PREMIUM.
4. W ramach promocji opłata miesięczna za miesiąc marzec oraz kwiecień wynosi 59,00zł za każdy miesiąc.
5.Gdy opłata dopełnieniowa stanowy niższą kwotę niż cena promocyjna Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dopełnieniowej.
6. Karnet w cenie promocyjnej upoważnia do korzystania z klubu na takiej samej zasadzie jak karnet zakupiony bez promocji.
7. Organizator zastrzega, że Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że warunki innych promocji stanowią inaczej.
8. Świadczenie usług na podstawie umowy zawartej w ramach Promocji odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie sieci klubów UP-Fit, dostępnego na stronie internetowej https://www.up-fit.pl/regulamin/ oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora

§ 4. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać drogą mailową wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: marketing@up-fit.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Promocji.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres mailowy wskazany przez składającego reklamację, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

§5. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator,
tj. UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, adres: ul. Rynkowa 58, 62 081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940, oraz UP TO YOU spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000835461 oraz GMS Consulting Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grottgera 16/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000774824.
2. Dane osobowe Uczestników, którzy przystąpili do Promocji, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej w ramach Promocji, o ile nie wyrażą oni odrębnej zgody na przetwarzanie danych w innych celach.
3. Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.up-fit.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.

§6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Promocji oraz Regulamin zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP są jedynymi dokumentami mającymi wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji. 2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej https://www.up-fit.pl/regulamin-akcji-mega-deal-osowa oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Promocji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Promocji, w obiektywnie uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje w sposób przewidziany dla zmian niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP, a także postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.