Regulamin akcji "U nas DZIEŃ KOBIET trwa CAŁY TYDZIEŃ" - Klub Fitness UP

REGULAMIN PROMOCJI

„U nas DZIEŃ KOBIET trwa CAŁY TYDZIEŃ”
z dnia 01.03.2023 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „U nas DZIEŃ KOBIET trwa CAŁY TYDZIEŃ”, zwanej dalej „Promocją” jest UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie,
adres: ul. Rynkowa 58, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940 oraz UP TO YOU spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000835461 oraz GMS Consulting Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grottgera 16/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000774824, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Promocja obowiązuje w okresie od 01.03.2023 r. do 08.03.2023 r.
3. Promocja dotyczy następujących klubów fitness prowadzonych przez Organizatora: UP POZNAŃ BG, UP POZNAŃ PIXEL, UP POZNAŃ NIKU, UP LUBOŃ PAJO, UP SWARZĘDZ ETC, UP GRUDZIĄDZ ALFA, UP GRUDZIĄDZ ZODIAK, UP GDAŃSK OSOWA.
4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Promocji i określa prawa i obowiązki osób chcących skorzystać z Promocji.

§ 2. Zasady Uczestnictwa


1. Z Promocji może skorzystać każda osoba pełnoletnia lub osoba od 16 roku życia za pisemną zgodą opiekuna ustawowego, która nie jest w chwili obecnej klubowiczem Klubu UP prowadzonego przez Organizatora, była klubowiczem w przeszłości, korzystała z opcji freepass, nie posiada usługi wykupionej pod innym adresem email oraz nie posiada zaległości na usłudze, dalej zwana „Uczestnikiem”.

§ 3. Zasady promocji


1. W ramach Promocji „U nas DZIEŃ KOBIET trwa CAŁY TYDZIEŃ” określa się poniższe zasady:
2. Promocja trwa w dniach od 01.03.2023r. do dnia 08.03.2023r. 3. W ramach Promocji każda Kobieta w terminie od 01.03.3023r. do 08.03.2023r. może bezpłatnie korzystać z Klubu UP
w ramach zarejestrowanej bezpłatnej wejściówki
4. Warunkiem otrzymania bezpłatnej wejściówki w terminie od 01.03.3023r. do 08.03.2023r. jest rejestracja w systemie Klubowym osobiście w Dziale Obsługi Klienta w Klubie lub przez stronę internetową https://up-fit.pl/dzien-kobiet/ wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy
5. Warunkiem kolejnego i każdego następnego skorzystania z Klubu w terminie od 01.03.3023r. do 08.03.2023r. jest zgłoszenie się przed wejściem do Klubu do Działu Obsługi Klienta i zarejestrowanie wizyty
6. Wejściówka upoważnia do bezpłatnego korzystania z Klubu UP oraz z zajęć grupowych odbywających się w czasie godzin otwarcia Klubu, pod warunkiem, że ilość miejsc nie została przekroczona
7. Uczestnik, który skorzystał z bezpłatnej wejściówki w terminie 01.03.2023r.do dnia 08.03.2023 ma prawo nabycia karnetu UP PREMIUM z płatnością za miesiąc marzec w kwocie 39,00 zł plus opłata wpisowa 19,00 zł. Pozostałe płatności za miesiące wynikające z czasu obowiązywania umowy pozostają bez zmian. 8. Promocja nie obejmuje usług dodatkowych, takich jak sauna, solarium, trening personalny.
9. Organizator zastrzega, że Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że warunki innych promocji stanowią inaczej.
10. Świadczenie usług na podstawie umowy zawartej w ramach Promocji odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie sieci klubów UP-Fit, dostępnego na stronie internetowej https://www.up-fit.pl/regulamin/ oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora

§ 4. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać drogą mailową wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: marketing@up-fit.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Promocji.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres mailowy wskazany przez składającego reklamację, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

§5. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator,
tj. UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, adres: ul. Rynkowa 58, 62 081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940, oraz UP TO YOU spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000835461 oraz GMS Consulting Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grottgera 16/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000774824.
2. Dane osobowe Uczestników, którzy przystąpili do Promocji, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej w ramach Promocji, o ile nie wyrażą oni odrębnej zgody na przetwarzanie danych w innych celach.
3. Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.up-fit.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.

§6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Promocji oraz Regulamin zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP są jedynymi dokumentami mającymi wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji. 2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej https://www.up-fit.pl/regulamin-akcji-dzien-kobiet oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Promocji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Promocji, w obiektywnie uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje w sposób przewidziany dla zmian niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP, a także postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.