obostrzenia - Klub Fitness UP

Klubowicze,

biorąc pod uwagę pojawiające się w ostatnim czasie nieprawdziwe informacje medialne oraz kontrole Policji i Sanepidu informujemy, że UP prowadzi działalność w zakresie organizacji zajęć sportowych w granicach i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.512, ze zm. wprowadzonymi poz. 546, 574 i 617).

W związku z powyższym UP nie prowadzi działalności siłowni, czy klubu fitness dostępnego dla wszystkich. Obiekty sportowe UP są otwarte i organizują zajęcia sportowe wyłącznie dla sportowców zawodowych oraz zawodników będących członkami kadry narodowej, lub reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. W związku z licznymi pytaniami, informujemy że PZPL (Polski Związek Przeciągania Liny) jest akceptowany zgodnie z rozporządzeniem.

Lista związków sportowych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/polskie-zwiazki-sportowe?fbclid=IwAR3dj2iwhnSklOIDGrgRD4z0umvRa5nXXSuiTCwW9XZYZXtTcZ3BxNCph9A

Na liście (poz. 43) znajduje się bardzo popularny Polski Związek Przeciągania Liny.

Zasady organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych:

 

  1. Działamy wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne  z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25czerwca 2010r. os porcie (Dz.U. z2010r. poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  2. Organizujemy w/w bez udziału publiczności.

 

UP JAKO ORGANIZATOR:

  1. Dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
  2. Zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  3. Dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  4. Zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub winny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
  5. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

 

Ponadto nasza kadra będzie kontynuować konsultacje fizjoterapeutyczne.

 

Osoba chcąca skorzystać z zajęć organizowanych przez UP, będzie obowiązkowo musiała podać dane potwierdzające posiadanie jednego z w/w uprawnień.

 

Zapraszamy również do korzystania z naszych treningów ONLINE.