obostrzenia - Klub Fitness UP

Od 28.12.2020 r. od godz. 14.00 Kluby UP są dostępne wyłącznie dla następujących osób:

• zawodowi sportowcy biorący udział w zajęciach sportowych organizowanych w klubach UP, posiadający do wglądu dokument wystawiony przez klub (dla osób uprawiających sport zawodowo w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1. z późn.
• zawodnicy kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej lub uprawiający sport w ramach ligi zawodowej biorący udział w zajęciach sportowych organizowanych w klubach UP, za okazaniem dokumentu wystawionego przez federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy

• członkowie klubu sportowego pobierający stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z 25.06.2010 o sporcie oraz biorący udział w zajęciach sportowych organizowanych w klubach UP, za okazaniem dokumentu wystawionego przez klub sportowy potwierdzającego członkostwo w tym klubie oraz fakt pobierania stypendium sportowego

• członkowie kadry narodowej polskiego związku sportowego

• ponadto nasza kadra będzie kontynuować rehabilitację i treningi medyczne

Osoba chcąca skorzystać z klubu, będzie obowiązkowo musiała podać dane potwierdające posiadanie jednego z w/w uprawnień do skorzystania z klubu.

W związku z powyższymi ograniczeniami, odwołujemy do odwołania wszystkie treningi grupowe we wszystkich klubach UP. Zapraszamy do korzystania z naszych treningów ONLINE.