UP DOPASOWANY - karnet na 30 dni!

POWRÓCIŁ NASZ TOP SELLER - UP DOPASOWANY - KARNET NA 30 DNI, bez wpisowego, bez zobowiązań. Ćwiczysz miesiąc i decydujesz co dalej. Wpadnij po swój nowy karnet UP DOPASOWANY na 30 DNI i korzystaj z siłowni i zajęć w UP❗️❗️

 

🤑wpisowe 0zł 🤩Karnet na 30 dni 🧐Tylko 189,00 zł za całość, żadnych ukrytych kosztów 🤸‍♂️Zajęcia fitness w cenie 👍Sprzęt marek premium 💧Darmowa woda bez limitów ☀️Opcjonalnie sauna i solarium 🅿️Bezpłatny parking

    REGULAMIN PROMOCJI „UP_DOPASOWANY” z dnia 07.09.2023r.
 • 1.
Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji pod nazwą " UP_DOPASOWANY”, zwanej dalej "Promocją" jest UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, adres: Rynkowa 58, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940, REGON 634384550, NIP 7792186448 oraz GMS Consulting Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774824, REGON 382755001 , NIP 779 250 38 19, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od 14.09.2023r. do 14.10.2023. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.
 
 1. Promocja dotyczy następujących klubów fitness prowadzonych przez Organizatora: UP GDAŃSK OSOWA, UP GRUDZIĄDZ ALFA, UP GRUDZIĄDZ ZODIAK, UP LESZNO NL
 2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Promocji i określa prawa i obowiązki osób chcących skorzystać z Promocji.
 • 2.
Zasady Uczestnictwa
 1. Z Promocji może skorzystać każda osoba pełnoletnia lub osoba od 16 roku życia za pisemną zgodą opiekuna ustawowego, która nie jest w chwili obecnej klubowiczem Klubu UP prowadzonego przez Organizatora, była klubowiczem w przeszłości i przerwa w posiadaniu karnetu wynosi więcej niż 30 dni kalendarzowych, korzystała z karnetów promocyjnych UP WAKACJE oraz UP DOPASOWANY, korzystała z opcji freepass, nie posiada usługi wykupionej pod innym adresem email oraz nie posiada zaległości na usłudze, dalej zwana „Uczestnikiem”.
   
 • 3.
Zasady promocji
 1. W ramach Promocji „UP_DOPASOWANY” określa się poniższe zasady:
 • Promocja trwa od 14.09.2023r. do 14.10.2023r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.
 • Z promocji można skorzystać przy zakupie karnetu UP_DOPASOWANY NA 30 DNI.
 • Karnet UP_DOPASOWANY NA 30 DNI jest karnetem upoważniającym do korzystania z siłowni i zajęć fitness przez okres pełnych 30 dni od dnia podpisania umowy.
 • W ramach promocji opłata za karnet UP_DOPASOWANY NA 30 DNI wynosi 189,00zł, jest to kwota całkowita za cały czas trwania umowy. Opłatę należy uiścić w całości w dniu podpisania umowy.
 • W ramach promocji opłata wpisowa wynosi 0zł zamiast 49,00zł.
 • Z promocji można skorzystać podpisując umowę w Klubie UP wskazanym w § 1, pkt.3 oraz przez internet.
 • Organizator zastrzega, że Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że warunki innych promocji stanowią inaczej.
 • Świadczenie usług na podstawie umowy zawartej w ramach Promocji odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie sieci klubów UP, dostępnego na stronie internetowej https://www.up-fit.pl oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora
 
 • 4.
Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać drogą mailową wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: marketing@up-fit.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Promocji.
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres mailowy wskazany przez składającego reklamację, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.
 • 5.
Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator, UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, adres: ul. Rynkowa 58, 62 081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940, REGON 634384550, NIP 7792186448, kapitał zakładowy w wysokości 2.878.000,00 zł. opłacony w całości oraz GMS Consulting Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774824, REGON 382755001 , NIP 779 250 38 19.
 2. Dane osobowe Uczestników, którzy przystąpili do Promocji, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej w ramach Promocji, o ile nie wyrażą oni odrębnej zgody na przetwarzanie danych w innych celach.
 3. Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych promocji określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.up-fit.pl oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.
 • 6.
Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin Promocji oraz Regulamin zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP są jedynymi dokumentami mającymi wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej https://www.up-fit.pl/blog/up-dopasowany-2/oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Promocji, w obiektywnie uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje w sposób przewidziany dla zmian niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP, a także postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
   

Bez kategorii
Aktualności
PRZECZYTAJ WIĘCEJ

UP MAX – POZNAJ NOWE MOŻLIWOŚCI

Dla tych, co chcą więcej! Karnet na 2 miesiące w mega promce!

PRZECZYTAJ

PAKIET MOICH TRENINGÓW w up gdańsk osowa

Koniec wakacji, koniec leniuchowania - wkraczamy z promocją Treningów Personalnych 2 w cenie 1!

PRZECZYTAJ

PAKIET MOICH TRENINGÓW w up leszno nl

#trenujZeMnąwUP - tylko teraz 2 treningi 179zł zamiast 270zł!

PRZECZYTAJ