UP DOPASOWANY - karnet na 30 dni!

Wakacyjny leniuszek jeszcze Cię nie opuścił? Wrzesień, to doskonała pora na powrót na siłownię. Zatem podkręcamy aktywność... i promocje od UP🌿

 

W ramach akcji #trenujZeMnąwUP macie możliwość odbycia 2 treningów personalnych z trenerem UP w mega niskiej cenie - tylko 199zł zamiast 380zł za całość!

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, jesteśmy po to, aby trenować bezpiecznie, jesteśmy po to, aby Twój wysiłek przynosił zamierzone efekty.

Jesteśmy po to, aby pomóc osiągnąć Twój cel.

Treningi w promocyjnej cenie wykupisz tylko przez 30 dni lub do wyczerpania wolnych miejsc. Z promocji skorzystasz wykupując karnet PAKIET MOICH TRENINGÓW na stronie internetowej www.up-fit.pl/kup-karnet lub w Klubie.

   

Widzimy się w UP? It's UP TO YOU!

        REGULAMIN PROMOCJI „#trenujZeMnąwUP” z dnia 05.09.2023r.
 • 1.
Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji pod nazwą "#trenujZeMnąwUP”, zwanej dalej "Promocją" jest UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, adres: Rynkowa 58, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940, REGON 634384550, NIP 7792186448, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od 11.09.2023r do 11.10.2023r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.
 3. Promocja dotyczy następujących klubów fitness prowadzonych przez Organizatora: UP GDAŃSK OSOWA
 4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Promocji i określa prawa i obowiązki osób chcących skorzystać z Promocji.
 • 2.
Zasady Uczestnictwa
 1. Z Promocji może skorzystać każda osoba pełnoletnia lub osoba od 16 roku życia za pisemną zgodą opiekuna ustawowego, która jest w chwili obecnej klubowiczem Klubu UP prowadzonego przez Organizatora, była klubowiczem w przeszłości, jest nowym klientem, korzystała z opcji freepass, korzystała z karnetu UP WAKACJE oraz UP DOPASOWANY, nie posiada usługi wykupionej pod innym adresem email oraz nie posiada zaległości na usłudze, dalej zwana „Uczestnikiem”.
 • 3.
Zasady promocji
 1. W ramach Promocji „#trenujZeMnąwUP” określa się poniższe zasady:
 • Promocja trwa od 11.09.2023r do 11.10.2023r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.
 • Z promocji można skorzystać przy zakupie karnetu PAKIET MOICH TRENINGÓW.
 • Karnet PAKIET MOICH TRENINGÓW jest karnetem upoważniającym do skorzystania z 2 (dwóch) treningów personalnych przeprowadzonych przez trenera UP.
 • W ramach promocji opłata za karnet PAKIET MOICH TRENINGÓW wynosi 199,00zł, jest to kwota całkowita za cały pakiet. Opłatę należy uiścić w całości w dniu wykupienia pakietu.
 • Aby skorzystać z promocji Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnego karnetu UP lub wykupienia jednorazowego wejścia w kwocie 39,00zł przy każdym wejściu do klubu UP. Z promocji mogą korzystać posiadacze kart sportowych.
 • Z promocji można skorzystać w Klubie UP wskazanym w § 1, pkt.3 oraz przez internet.
 • Termin ważności karnetu PAKIET MOICH TRENINGÓW wynosi 30 dni.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia trenera personalnego dla danego karnetu.
 • Organizator ma 30 dni na wyznaczenie terminu realizacji pakietu.
 • W ramach promocji Uczestnik może wykupić maksymalnie 3 karnety PAKIET MOICH TRENINGÓW
 • Organizator zastrzega, że Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że warunki innych promocji stanowią inaczej.
 • Świadczenie usług na podstawie umowy zawartej w ramach Promocji odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie sieci klubów UP, dostępnego na stronie internetowej https://www.up-fit.pl oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora
 
 • 4.
Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać drogą mailową wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: marketing@up-fit.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Promocji.
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres mailowy wskazany przez składającego reklamację, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.
 • 5.
Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator, UP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie, adres: ul. Rynkowa 58, 62 081 Przeźmierowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144940, REGON 634384550, NIP 7792186448, kapitał zakładowy w wysokości 2.878.000,00 zł. opłacony w całości.
 2. Dane osobowe Uczestników, którzy przystąpili do Promocji, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej w ramach Promocji, o ile nie wyrażą oni odrębnej zgody na przetwarzanie danych w innych celach.
 3. Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Promocji określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.up-fit.pl oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.
 • 6.
Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin Promocji oraz Regulamin zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP są jedynymi dokumentami mającymi wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej https://www.up-fit.pl/blog/trenujzemnawup-gdansk/ oraz w lokalu każdego z klubów fitness Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Promocji, w obiektywnie uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje w sposób przewidziany dla zmian niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP, a także postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
   

Bez kategorii
Aktualności
PRZECZYTAJ WIĘCEJ

UP MAX – POZNAJ NOWE MOŻLIWOŚCI

Dla tych, co chcą więcej! Karnet na 2 miesiące w mega promce!

PRZECZYTAJ

UP DOPASOWANY – ponownie dla ciebie

Bestseller powrócił! UP DOPASOWANY - KARNET NA 30 DNI - bez wpisowego, bez zobowiązań!

PRZECZYTAJ

PAKIET MOICH TRENINGÓW w up leszno nl

#trenujZeMnąwUP - tylko teraz 2 treningi 179zł zamiast 270zł!

PRZECZYTAJ